วันสงกรานต์ (รดน้ำขอพร)
 
งานวันผู้สูงอายุ 57
 
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๗

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฎิบัต...
 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างฯ
 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...
 
       
2
 
 

ค้นจาก web ค้นจาก google
 
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศีกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
  เจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคม
  เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการเกษตร
  เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเรา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษสามัคคี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมภิรตาราม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเหลาอีหมั่น
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  ส่วนส่งเสริมการเกษตร
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
   
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

 
     
 
 
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก  ตั้งอยู่ บ้านโนนเกษตร หมู่ที่13 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม

  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่   อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม
  ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่  อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
  ทิศตะวันออก

มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลนาเชือก ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง   อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม

  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
 
  เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก มีเนื้อที่ทั้งหมด    38,856.25   ไร่  ( 62.17  ตร.กม. )
 

  ภูมิประเทศ

     สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก เป็นที่ราบสลับที่ดอนและคลื่นลอยตื้น หรือ ที่ราบที่มีความสูงต่ำ ตั้งแต่ 1 –  10  เมตร
 
  จำนวนหมู่บ้าน
     มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  20  หมู่บ้าน
 

๑. บ้านกุดน้ำใส
๒. บ้านหนองมะเขือ
๓. บ้านหนองเม็ก
๔. บ้านอุปโป
๕. บ้านหนองแฮ
๖. บ้านหมากหม้อ
๗. บ้านเหล่าอีหมัน
๘. บ้านหนองม่วง
๙. บ้านหนองเลา
๑๐. บ้านชาดน้อย
๑๑. บ้านแฮดน้อย
๑๒. บ้านหนองแหน
๑๓. บ้านโนนเกษตร
๑๔. บ้านเหล่าเหนือ
๑๕. บ้านน้ำอ้อม
๑๖. บ้านหนองเหล็ก
๑๗. บ้านเม็กใหม่พัฒนา
๑๘. บ้านหนองเลาพัฒนา
๑๙. บ้านห้วยค้อ
๒๐. บ้านหนองเลิง

 

  จำนวนประชากร

 

มีประชากรทั้งสิ้น     6,675    คน  ดังนี้

  ชาย 3,344 คน
  หญิง 3,331 คน
  ***** ข้อมูล  ณ เดือนมีนาคม  2552
 

ลำดับ

หมู่บ้าน

ประชากร

รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

บ้านกุดน้ำใส

245

237

482

2

หนองมะเขือ

90

84

174

3

หนองเม็ก

333

329

662

4

อุปโป

99

101

200

5

หนองเฮ

290

283

573

6

หมากหม้อ

263

248

511

7

เหล่าอีหมัน

238

227

465

8

หนองม่วง

131

136

267

9

หนองเลา

239

236

475

10

ชาดน้อย

80

65

145

11

แฮดน้อย

36

34

70

12

หนองแหน

64

71

135

13

โนนเกษตร

213

215

428

14

เหล่าเหนือ

181

195

376

15

น้ำอ้อม

177

185

362

16

หนองเหล็ก

127

144

271

17

เม็กใหม่พัฒนา

121

107

228

18

หนองเลาพัฒนา

143

140

283

19

หนองเลาพัฒนา

157

159

316

20

ห้วยค้อ

117

135

252

รวม

3,344

3,331

6,675

มีความหนาแน่นเฉลี่ย    109 คน/ ตร. กม.

 

  จำนวนครัวเรือนในเขต

ลำดับ

หมู่บ้าน

ครัวเรือน(หลัง)

1

บ้านกุดน้ำใส

113

2

หนองมะเขือ

37

3

หนองเม็ก

159

4

อุปโป

54

5

หนองเฮ

123

6

หมากหม้อ

115

7

เหล่าอีหมัน

122

8

หนองม่วง

74

9

หนองเลา

116

10

ชาดน้อย

37

11

แฮดน้อย

16

12

หนองแหน

34

13

โนนเกษตร

95

14

เหล่าเหนือ

93

15

น้ำอ้อม

82

16

หนองเหล็ก

59

17

เม็กใหม่พัฒนา

50

18

หนองเลาพัฒนา

66

19

หนองเลาพัฒนา

73

20

ห้วยค้อ

58

รวม

1,576

*****ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  2552

 
  ขนาดพื้นที่ตำบล  พื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่การเกษตร
     ตำบลหนองเม็ก มีขนาดพื้นที่ตำบลประมาณ 99,742ไร่ หรือ 62.17 ตารางกิโลเมตร ส่วนหนึ่งของพื้นที่ตำบล  เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 8,619 ไร่ (ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2551)   ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพทางการเกษตร ดังนั้นพื้นที่ตำบลบางส่วนจึงใช้เป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ 28,245  ไร่
 
ตารางแสดง ขนาดพื้นที่ตำบล และพื้นที่การเกษตร ปี พ.ศ.2548 จำแนกตามรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่หมู่บ้าน  (ไร่)

พื้นที่การเกษตร  (ไร่)

1

กุดน้ำใส

2,537

2,037

2

หนองมะเขือ

   441

   341

3

หนองเม็ก

3,600

3,032

4

อุปโป

1,040

1,000

5

หนองแฮ

2,259

1,380

6

หมากหม้อ

3,100

2,600

7

เหล่าอีหมัน

3,574

3,174

8

หนองม่วง

1,500

1,200

9

หนองเลา

2,211

1,811

10

ชาดน้อย

  707

   597

11

แฮดน้อย

  698

   582

12

หนองแหน

  599

   498

13

โนนเกษตร

2,500

1,953

14

เหล่าเหนือ

2,440

1,840

15

น้าอ้อม

1,296

1,144

16

หนองเหล็ก

1,012

   912

17

เม็กใหม่พัฒนา

   848

   738

18

หนองเลาพัฒนา

1,502

1,302

19

ห้วยค้อ

1,230

   930

20

หนองเลิง

1,244

1,204

รวม

34,338

28,245

 

ด้านบริหารจัดการและสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 
     องค์การบริหารส่วนตำบลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ได้มีโอกาสเสนอแนวทาง ข้อคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมวลไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้าต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ตรงตามปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ภารกิจพัฒนายั่งยืน
 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   

1.1การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ(มาตรา16/2)(มาตรา50/2)(มาตรา51/8)
1.2การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ(มาตรา16/4)
1.3การสาธารณูปโภค(มาตรา16/5)
1.4การควบคุมอาคาร(มาตรา16/28)

 

2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

   

2.1การส่งเสริมกีฬา(มาตรา16/4)
2.2การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล(มาตรา16/19)
2.3การจัดการศึกษา(มาตรา16/9)
2.4การสังคมสงเคราะห์และการพัมนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส(มาตรา16/10)
2.5การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(มาตรา16/12)
2.6การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา16/17)
2.7การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลและน้ำเสีย(มาตรา16/18)
2.8การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(มาตรา16/29)
2.9การจัดการให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์(มาตรา16/22)

 

3.ด้านการจัดการระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจดังนี้

   

3.1การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน(มาตรา50/1)
3.2การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา16/15)
3.3ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น(มาตรา16/16)

 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภาระกิจที่เกี่ยวข้องดั้งนี้

   

4.1บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร(มาตรา51/5)
4.2การส่งเสริมการท่องเที่ยว(มาตรา16/8)
4.3การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ(มาตรา16/13)

 

5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภาระกิจดังนี้

   

5.1การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา16/24)
5.2การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน(มาตรา16/20)
5.3การดูแลรักษาที่สาธารณ(มาตรา16/27)

 

6.ด้านการศาสนาศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภาระกิจดังนี้

   

6.1บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา50/8)(มาตรา16/11)

 

7.ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์การปกครองท้องถิ่นมีภารกิจดังนี้

   

7.1การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง(มาตรา16//2)

   
 

ภารกิจหลัก

 

1.การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
2.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
3.การสาธารณูประโภคสาธารณูปการอื่น
4.การสาธารณสุข การอานามัยครอบครัว
5.การจัดการศึกษา
6.การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภมิปัญญาท้องถิ่น
7.กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชน

  ภารกิจรอง
 

1.การรักษาพยาบาล
2.การจัดการการบำรุงและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   
     
 
 
     
 
Protect The King ไทยตำบล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ธนาคารกรุงไทย
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงไอซีที ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร SML กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไท กระทรวงพาณิชย์ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด