โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559
 
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดน้ำใส บ้านน้ำอ้อม
 
เสื่อกก บ้านหนองเลิง

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหา และเลือกสร...
 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรร...
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัก...
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัก...
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแ...
 ประกาศ อบต.หนองเม็ก เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื...
  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ
 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ
 
       
2
 
 

ค้นจาก web ค้นจาก google
 
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ประวัติหมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศีกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  เจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคม
  เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการเกษตร
  เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเรา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษสามัคคี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมภิรตาราม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเหลาอีหมั่น
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  ส่วนส่งเสริมการเกษตร
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
   
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

 
     
 
 
         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก  ตั้งอยู่ บ้านโนนเกษตร หมู่ที่13 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม
       ทิศเหนือ   ติดกับ    อบต.สำโรง อบต.เขวาไร่อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม
       ทิศใต้   ติดกับ    อบต.บ้านดู่  อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
       ทิศตะวันออก   ติดกับ    อบต.นาเชือก อบต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
       ทิศตะวันตก   ติดกับ    อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก มีเนื้อที่ทั้งหมด    38,856.25   ไร่  ( 62.17  ตร.กม. )
 
  ภูมิประเทศ
     สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก เป็นที่ราบสลับที่ดอนและคลื่นลอยตื้น หรือ ที่ราบที่มีความสูงต่ำ ตั้งแต่ 1 –  10  เมตร
จำนวนหมู่บ้าน
     มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  20  หมู่บ้าน
 

๑. บ้านกุดน้ำใส
๒. บ้านหนองมะเขือ
๓. บ้านหนองเม็ก
๔. บ้านอุปโป
๕. บ้านหนองแฮ
๖. บ้านหมากหม้อ
๗. บ้านเหล่าอีหมัน
๘. บ้านหนองม่วง
๙. บ้านหนองเลา
๑๐. บ้านชาดน้อย
๑๑. บ้านแฮดน้อย
๑๒. บ้านหนองแหน
๑๓. บ้านโนนเกษตร
๑๔. บ้านเหล่าเหนือ
๑๕. บ้านน้ำอ้อม
๑๖. บ้านหนองเหล็ก
๑๗. บ้านเม็กใหม่พัฒนา
๑๘. บ้านหนองเลาพัฒนา
๑๙. บ้านห้วยค้อ
๒๐. บ้านหนองเลิง

จำนวนประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น     6,675    คน  ดังนี้
ชาย 3,344 คน
หญิง 3,331 คน
ข้อมูล  ณ เดือนมีนาคม  2552

ลำดับ หมู่บ้าน ประชากร รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
1   บ้านกุดน้ำใส 245 237 482
2   หนองมะเขือ 90 84 174
3   หนองเม็ก 333 329 662
4   อุปโป 99 101 200
5   หนองเฮ 290 283 573
6   หมากหม้อ 263 248 511
7   เหล่าอีหมัน 238 227 465
8   หนองม่วง 131 136 267
9   หนองเลา 239 236 475
10   ชาดน้อย 80 65 145
11   แฮดน้อย 36 34 70
12   หนองแหน 64 71 135
13   โนนเกษตร 213 215 428
14   เหล่าเหนือ 181 195 376
15   น้ำอ้อม 177 185 362
16   หนองเหล็ก 127 144 271
17   เม็กใหม่พัฒนา 121 107 228
18   หนองเลาพัฒนา 143 140 283
19   หนองเลาพัฒนา 157 159 316
20   ห้วยค้อ 117 135 252
รวม 3,344 3,331 6,675
                                                                                มีความหนาแน่นเฉลี่ย    109 คน/ ตร. กม.

  จำนวนครัวเรือนในเขต

ลำดับ

หมู่บ้าน ครัวเรือน(หลัง)
1   บ้านกุดน้ำใส 113
2   หนองมะเขือ 37
3   หนองเม็ก 159
4   อุปโป 54
5   หนองเฮ 123
6   หมากหม้อ 115
7   เหล่าอีหมัน 122
8   หนองม่วง 74
9  หนองเลา 116
10   ชาดน้อย 37
11   แฮดน้อย 16
12   หนองแหน 34
13   โนนเกษตร 95
14   เหล่าเหนือ 93
15   น้ำอ้อม 82
16   หนองเหล็ก 59
17   เม็กใหม่พัฒนา 50
18   หนองเลาพัฒนา 66
19   หนองเลาพัฒนา 73
20   ห้วยค้อ 58
รวม 1,576
                                                                                                  ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  2552

   ขนาดพื้นที่ตำบล  พื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่การเกษตร
     ตำบลหนองเม็ก มีขนาดพื้นที่ตำบลประมาณ 99,742ไร่ หรือ 62.17 ตารางกิโลเมตร ส่วนหนึ่งของพื้นที่ตำบล  เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 8,619 ไร่ (ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2551)   ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพทางการเกษตร ดังนั้นพื้นที่ตำบลบางส่วนจึงใช้เป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ 28,245  ไร่
 
          ตารางแสดง ขนาดพื้นที่ตำบล และพื้นที่การเกษตร ปี พ.ศ.2548 จำแนกตามรายหมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่หมู่บ้าน  (ไร่) พื้นที่การเกษตร  (ไร่)
1   กุดน้ำใส 2,537 2,037
2   หนองมะเขือ    441    341
3   หนองเม็ก 3,600 3,032
4   อุปโป 1,040 1,000
5   หนองแฮ 2,259 1,380
6   หมากหม้อ 3,100 2,600
7   เหล่าอีหมัน 3,574 3,174
8   หนองม่วง 1,500 1,200
9   หนองเลา 2,211 1,811
10   ชาดน้อย   707    597
11   แฮดน้อย   698    582
12   หนองแหน   599    498
13   โนนเกษตร 2,500 1,953
14   เหล่าเหนือ 2,440 1,840
15   น้าอ้อม 1,296 1,144
16   หนองเหล็ก 1,012    912
17   เม็กใหม่พัฒนา    848    738
18   หนองเลาพัฒนา 1,502 1,302
19   ห้วยค้อ 1,230    930
20   หนองเลิง 1,244 1,204
รวม 34,338 28,245
          ด้านบริหารจัดการและสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น       

          องค์การบริหารส่วนตำบลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ได้มีโอกาสเสนอแนวทาง ข้อคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมวลไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้าต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ตรงตามปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ภารกิจพัฒนายั่งยืน 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ(มาตรา16/2)(มาตรา50/2)(มาตรา51/8)
1.2  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ(มาตรา16/4)
1.3  การสาธารณูปโภค(มาตรา16/5)
1.4  การควบคุมอาคาร(มาตรา16/28)
  2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
    2.1  การส่งเสริมกีฬา(มาตรา16/4)
2.2  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล(มาตรา16/19)
2.3  การจัดการศึกษา(มาตรา16/9)
2.4  การสังคมสงเคราะห์และการพัมนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส(มาตรา16/10)
2.5  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(มาตรา16/12)
2.6  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา16/17)
2.7  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลและน้ำเสีย(มาตรา16/18)
2.8  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(มาตรา16/29)
2.9  การจัดการให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์(มาตรา16/22)
  3. ด้านการจัดการระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจดังนี้
    3.1  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน(มาตรา50/1)
3.2  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา16/15)
3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น(มาตรา16/16)
  4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภาระกิจที่เกี่ยวข้องดั้งนี้
    4.1  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร(มาตรา51/5)
4.2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว(มาตรา16/8)
4.3  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ(มาตรา16/13)
  5.  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภาระกิจดังนี้
    5.1  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา16/24)
5.2  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน(มาตรา16/20)
5.3  การดูแลรักษาที่สาธารณ(มาตรา16/27)
  6. ด้านการศาสนาศิลปวัฒธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภาระกิจดังนี้
    6.1  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา50/8)(มาตรา16/11)
  7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์การปกครองท้องถิ่นมีภารกิจดังนี้
    7.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง(มาตรา16//2)
   
  ภารกิจหลัก
  1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
3. การสาธารณูประโภคสาธารณูปการอื่น
4. การสาธารณสุข การอานามัยครอบครัว
5. การจัดการศึกษา
6. การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภมิปัญญาท้องถิ่น
7. กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชน
  ภารกิจรอง
  1. การรักษาพยาบาล
2. การจัดการการบำรุงและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
     


 
 
     
 
Protect The King ไทยตำบล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ธนาคารกรุงไทย
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงไอซีที ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร SML กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไท กระทรวงพาณิชย์ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด